REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.odrewno.pl

 

I Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.odrewno.pl jest OLGA INVEST S.C. z siedzibą w Białymstoku, pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 80/1, 15-232 Białystok NIP PL5423049424, REGON 200158700.

 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Odrewno.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Przedmiotem działalności sklepu internetowego http://www.odrewno.pl jest sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów galanterii drewnianej oraz chemii w postaci lakierów , klejów i art. towarzyszących za pośrednictwem sieci Internet.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II Definicje

REGULAMIN – niniejszy regulamin

 1. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.odrewno.pl

 2. SPRZEDAWCA – OLGA INVEST S.C. z siedzibą w Białymstoku, pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 80/1, 15-232 Białystok NIP PL5423049424, REGON 200158700, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.odrewno.pl lub korzystająca z usługi elektronicznej

 4. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.odrewno.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży

 5. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

 6. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.odrewno.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży

 7. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym www.odrewno.pl

 8. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

 9. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

 10. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.odrewno.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 11. PRZEDSIĘBIORCA - użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)

III Rejestracja

 

 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.odrewno.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu ,podając w nim swoje prawdziwe dane.

 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

  1. Imię,

  2. Nazwisko

  3. Telefon,

  4. E-mail,

  5. Hasło / powtórz hasło

  6. Osoba fizyczna/firma

   (w zależności od czego należy podać informacje wymienione poniżej)

  7. Ulica i numer Domu

  8. Kod pocztowy

  9. Miasto

 4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik Firma proszony jest o podanie informacji:

  1. Nazwę Firmy

  2. Numer NIP

 5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

 6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym Sklepu.

IV Zamówienia

 

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.odrewno.pl.

 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.odrewno.pl. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.

 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.

 6. Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Zamawiam i płace” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.

 8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia nie zawsze są potwierdzane drogą e-mailową. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się poprawnie złożone zamówienie.

 9. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

  V Sposób płatności

 

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.

 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 1. przelewem – wpłata na rachunek bankowy firmy odrewno pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru,

 2. płatność gotówką za pobraniem – przy odbiorze -dostarczeniu przez firmę spedycyjną

 3. płatnośc gotówka, przelewem lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy

 1. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VI Realizacja dostawy

 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DPD ,usługi Paczkomaty inPost, transport indywidualnie ustalany w zależności od wyboru Klienta. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu, w zależności od wybranego przez siebie sposobu.

 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

 5. Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).

 6. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 80/1, 15-232 Białystok, po uzgodnieniu z klientem.

VII Reklamacje

 

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni.

 5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 6. Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Sprzedawcy, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi

lub

  1. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

 1. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

VIII Gwarancja

 

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego odrewno.pl są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

 2. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub jest podawana na żądanie.

 3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

IX Zwroty

 

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@odrewno.pl bądź też listownie naadres:

 OLGA INVEST S.C. 

ul. Adama Mickiewicza 80/1, 15-232 Białystok

Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni.) Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.

 2. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  5. dostarczania prasy;
  6. usług w zakresie gier hazardowych.

X Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

  1. telefon: 85 811 0 877

  2. e-mail: sklep@odrewno.pl

  3. pisemnie na adres: OLGA INVEST S.C.

   ul. Adama Mickiewicza 80/1, 15-232 Białystok

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.Odrewno.pl Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 2. Nazwa sklepu internetowego www.Odrewno.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

XI Polityka prywatności

 

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 l ipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 1. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 2. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

 3. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.

 4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

 5. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień

Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep@odrewno.pl lub listownie na adres Sprzedawcy:

OLGA INVEST S.C.

ul. Adama Mickiewicza 80/1, 15-232 Białystok
Najczęściej kupowane

Wszystkie najpopularniejsze

Promocje

Wszystkie promocje

Producenci

Newsletter

Tagi

olga białystok olga ter hurne dąb avatara osmo wałek jesion bautec soudal laminat ter hurne polska osmo białystok woca sia listwa terhurne krążek ścierny na rzep lakier saicos